główny obszar treści menu główne

Aktualności

Od czerwca 2016 roku zmianie ulega termin uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę można uiszczać do 25 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy.
Podstawa prawna: Uchwała nr XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Ogłoszenie w sprawie wręczenia stypendiów absolwentom szkół podstawowych oraz uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych w Gminie Jasień
Wręczenie stypendiów Burmistrza Jasienia przyznawanych za wybitne osiągnięcia w szkole dla absolwentów szkół podstawowych oraz uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Jasień za rok szkolny 2015/2016 odbędzie się 06 lipca 2016 r. o godz. 12:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieniu.
30.06.2016

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE DOT. KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 
Burmistrz Jasienia informuje, że zgodnie z art. 3, ust. 3, pkt. 1 i 2, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz § 20 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasień (Dz.Urz.Woj.Lubus. z 2016 r. poz.1125) Gmina Jasień, zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji:
1)      zbiorników bezodpływowych w celu kontroli posiadania urządzeń do odprowadzania ścieków, szczelności i częstotliwości opróżniania;
2)      przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych;
W celu aktualizacji ewidencji, zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy posiadających zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie przydomowe, o wypełnienie zgłoszenia posiadania zbiornika bezodpływowego  lub przydomowej oczyszczalni i niezwłoczne dostarczenie go do Urzędu Miejskiego lub do sołtysów
w terminie do 30 września 2016 r.
Gmina Jasień celem wywiązania się z zapisów ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązania jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich istniejących na terenie gminy, zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zakres kontroli zgodny będzie z w/w wymogami określonymi w ustawie.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przebywania na terenie swojej nieruchomości w trakcie kontroli, celem wskazania lokalizacji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających regularne opróżnianie zbiorników.
Do powyższej kontroli przystąpimy z dniem 3 października 2016 r.
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim pokój nr 110, na stronie internetowej gminy oraz u sołtysów.
Pouczam, iż zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od obowiązków, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.
 
                                                                                                                          BURMISTRZ
                                                                                                                          /-/ Andrzej Kamyszek
 
 
Jasień, 22 czerwca 2016 r.

Załączniki

25.05.2016

Dni Jasienia 2016

Ogłoszenie w sprawie przyznawania stypendiów absolwentom szkół podstawowych oraz uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych w Gminie Jasień

Wnioski na jednorazowe stypendia przyznawane za wybitne osiągnięcia w szkole dla absolwentów szkół podstawowych oraz uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Jasień za rok szkolny 2015/2016 należy składać w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Jasieniu do 27 czerwca 2016 r.

Zasady i warunki przyznawania jednorazowego stypendium zostały określone w Uchwale Nr XXIII/223/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2013 r.
06.05.2016

Zawiadomienie.

ZAWIADOMIENIE
W związku z planowanym remontem nawierzchni pasa drogowego (drogi osiedlowej równoległej do ulicy Wąskiej) od byłej kotłowni do placu boiska włącznie, Urząd Miejski w Jasieniu zwraca się z prośbą do mieszkańców o nie parkowanie pojazdów w  dniach 09.05.2016 r. – 13.05.2016 r.
 
 
 
Burmistrz Jasienia
Andrzej Kamyszek
W środę 20 kwietnia 2016 r. uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Jasienia rozpoczęli sprzątanie Parku Miejskiego. Wszyscy zostali wyposażeni w worki oraz rękawiczki i przystąpili do grabienia liści. Po zakończeniu prac dla uczestników zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek.
W piątek 29 kwietnia 2016 r. do dalszego porządkowania parku przystąpili uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum w Jasieniu. Ilość zapełnianych worków rosła z minuty na minutę. Na zakończenie dla wszystkich uczestników zostały przyrządzone na grillu kiełbaski.
W piątek i sobotę 29 i 30 kwietnia 2016 r. park sprzątali chętni mieszkańcy Jasienia oraz samorządowcy. W przerwie sobotnich prac serwowana była wojskowa grochówka.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i posprzątanie parku, Piekarni u Czarneckiego za przygotowanie pieczywa, Panu Lechowi Żołnierczakiewicz za przygotowanie ogniska i udostępnienie Wieży Ciśnień, Pani Irenie Żurek i Pani Teresie Tyska za przygotowanie grochówki oraz Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. za transport liści.
Efekty pracy wszystkich uczestników można zobaczyć wybierając się na spacer po Jasieńskim Parku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Sprzątanie parku 2016

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX-lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
www.bip.jasien.pl

Godziny otwarcia

Szczegółowy opis
 
 

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712